موضوع بسته ماندن حرم ها و خصوصا نمازهای جمعه، مساجد و هیئات حتی تعطیلی عزاداری های محرم با شیوع کرونا آروزی قدیمی برخی اصلاح طلبان است.