وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم گفت: وقتی رئیس جمهور هم نقض عهد آمریکا را مطرح می کند و می گوید باید در مقابل زیاده خواهی آمریکا بایستیم و هم اکنون وقت مذاکره نیست، آنگاه برخی از افراد افراطی اصلاح طلب از مذاکره با آمریکا سخن می گویند، لذا این افراد خواهان ایجاد دو قطبی در کشور هستند.