مردم ایران نباید به احساسات ضد عربی خود و جامعه بی افزایند. فراموش نکنیم بخش زیادی از جمعیت کشورمان ر ا اعراب تشکیل می‌دهند و درواقع توهین به نژاد عرب همچنین توهین به ملت ایران است. تعصبات عرب و عجم که مربوط به هزار سال قبل است شایسته مسلمان انقلابی امروزی نیست.