واکنش رئیس دولت دوازدهم به گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد وی در قبال گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و چگونگی مواجهه با تخلفات همچنان سیاست یک بام و ۲ هوا را دنبال می‌کند.