امام جمعه تکاب گفت: تفکر بسیجی در برابر تفکر سازش و زورگویی قرار دارد و بسیج نشان‌دهنده اقتدار بوده که به صورت جهادی در راه خدا و کشور مجاهدت می‌کند و در عرصه تحریم و محرومیت‌زدایی میدان‌دار بوده و در بخش فرهنگی در فضای مجازی در برار دشمنان ایستاده و به طور کلی بسیج هر جا که احساس کرده که باید ...