شرایطی که در ایران برای مقابله با کرونا وجود دارد با دیگر کشورهای جهان متفاوت است که نشان میدهد شاید برخی به دنبال نابودی ایرانیان هستند.