بیشترین تلفات انسانی در شش ماهه نخست امسال در شهرستان مهاباد مربوط به تصادفات رانندگی بوده است.