در این نوشتار به سناریوهای محتمل اروپاییان برای ایران در شرایط کنونی پرداخته می شود.