راستی؛ همین روزها یکی از آقایون تمبری رو اتفاقی دیدم والفور باهاش مصاحبه کردم که «حالا این ها به چه درد می خورد؟» که گفت «فقط یادبود، بود»؛ پس باید می گفتم «حالا بودید که بودید، که چی، که نینیخ؟» ولی خُب قورخیدم و دَم نزدم.