به گزارش فاطر ۲۴ ، انرژی (از هر نوعی که باشد) را اگر در محدوده ای مشخص متمرکز کنیم. در آن محدوده، اثر بخش تر ظاهر می شود . و در صورت پراکنده کردن آن، لایه ی کم اثرتری را در وسعت بیشتر خواهیم داشت. این مطلب اگرچه بدیهی و ابتدایی است، اما وقتی بارها […]