نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه گفت:عمل صالح و ایمان تنها راه نجات در روز قیامت است.