این تهمت سنگین به شورای نگهبان را می توان در ادامه پروژه ای که آقای رئیس جمهور با کلیدواژه «انتخابات تشریفاتی» مطرح کردند، دانست.