استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش و جایگاه کتاب در توسعه فرهنگی گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی باید در بهبود شاخص‌های فرهنگی و افزایش مشارکت اجتماعی بیش از این فعالیت موثر داشته باشد.