نگاهی به تاریخ سیاسی کشورمان نشان می دهد که هرگاه وحدت ملی در کشور برقرار بوده، همه شاخص های توسعه یافتگی هم افزا و همراه یکدیگر عمل کرده اند اما هرگاه که وحدت مخدوش شده، حتی اگر پیشرفت هایی در یک حوزه به وجود آمده، آن پیشرفت ها نتوانسته تاثیری بر روندهای توسعه یافتگی بگذارد.