توصیه های بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا به صورت خلاصه در ویدئو زیر مطرح شده است .