توییت گپ یک برنامه گفتگو محور با حضور چهره های شاخص اهل توییتر است که به مباحثه در مورد موضوعات مختلف سیاسی و فرهنگی می پردازند