مسئله تکریم ارباب رجوع موضوعی است که تا به حال در مورد آن صحبت‌های زیادی شده ولی تا به حال توجهی خاصی از سوی کارمندان و مدیران مراکز به آن نشده است.