از همان دوران ریاست جمهوری هاشمی است که وی به‌عنوان منادی و نماد اشرافی گیری در میان دولتمردان و مردم کوچه و بازار "استراتژی "مانور تجمل " را توأمان با تأسیس جریان تکنوکرات های تحصیل‌کرده اروپا و آمریکا و با عنوان "کارگزاران سازندگی" نوع نگاه نظری و عملی مسئولان را در یک مهندسی معکوس ابتدا در قالب ...