یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ بنزین دو نرخی زمینه ساز بروز فساد است و قیمت بنزین باید به سمت واقعی شدن پیش برود.