سرهنگ کریم علی نژاد فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ارومیه از اعزام ۱۴۰۰۰ نیروی جهادی و نیز فعالیت های سپاه ارومیه در خدمت رسانی به محرومین و مردم را به عنوان فعالیت های شاخص سپاه معرفی و از وضعیت والیبال دراومیه اظهار تاسف کرد.