اطلاعات زیادی از جمله اطلاعات مالی، پولی، هویتی و ... در بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به منظور عدالت مالیاتی جمع آوری شده است.