عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به افرادیکه پافشاری در سازش با امریکا دارند،گفت: این افراد نخواهند که استقلال کشور را به ثمن بخس به حراج بگذارند چراکه این استقلال به قیمت گرانبهایی بدست آمده است و به این استقلال نباید خدشه ای وارد شود .