با مرگ سحر، ابتدا آیسان آسیب می‌بیند که تصاویرش بجای دختر آبی دست به دست می‌شود! هرچه فریاد می‌زند من زنده‌ام، کسی نمی‌شنود.