محمد مهدی شهریاری در این دیدار اظهار کرد: اگر جان‌فشانی و فداکاری شهدا و ایثارگران نبود عظمت و اقتدار امروز ایران زمین نیز وجود نداشت و دیدار با این عزیزان و رسیدگی به مشکلاتشان کمترین کاری است که می‌توانیم برای آنان انجام دهیم.