کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از برگزاری جلسه آرایی را صادر کرد.