بعد از گذشت ۴ دهه از عمر انقلاب دستاورد های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و فنی و بطور کلی جایگاه ورزش بانوان نه با قبل انقلاب بلکه با هیچ دوره ی تاریخی دیگری قابل قیاس نیست