همزمان با بروز برخی مشکلات در جامعه و متعاقب آن شکل گیری گلایه های مردمی، برخی در داخل می‌کوشند،‌ این اتفاقات را به ابزار فشاری علیه مقامات تبدیل کنند تا بتوانند بازی سازش خود را پیش ببرند.