جریان‌های سیاسی عراق باید با بصیرت دوست را از دشمن تمیز دهند. این جریان‌ها همچنین نباید فریب دشمن در لباس دوست را بخورند. مشخص است که سعودی‌ها در منطقه مزدور و مجری دستورات آمریکایی‌ها است