کارشناس مسائل منطقه گفت:جریان غربگرا به هیج حرف حسابی گوش نمی دهد و یک نگاه را دنبال می کند و اگر ۱۰۰ برجام هم شکست بخورد باز هم نگاهش این است که باید با کدخدا تعامل و سازش کرد.