بر اساس طرح امریکا فلسطینیان باید فورا 30درصد دیگر از زمین هایشان را به رژیم صهیونیستی بدهند و ضمن تحویل دادن هرگونه سلاح سرد و گرم، هیچ مخالفتی با ادامه شهرکسازی ها در مناطق دیگر نداشته باشند.