افزونه جلالی را نصب کنید.

سازمان‌های دولتی

امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد

امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد

رئیس جمهور گفت: مراکز امکانات تفریحی دولت و سازمان‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد.