افزونه جلالی را نصب کنید.

سازمان هواپیمایی کشوری

بی‌حرمتی ایرلاین‌ها به «نماز» و نمازگزاران

بی‌حرمتی ایرلاین‌ها به «نماز» و نمازگزاران

در حالی ایرلاین‌های داخلی بر اساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری ملزم به رعایت اوقات شرعی اقامه نماز مسافران و احترام به شعائر اسلامی هستند که اکثر شرکت‌ها به این حق اسلامی مردم توجهی نمی‌کنند و به ویژه نمازهای صبح مردم در فرودگاه ها قضا می شود.