افزونه جلالی را نصب کنید.

ساش

القای ادعای هزینه زا بودن مقاومت در سناریو بازی سازش

القای ادعای هزینه زا بودن مقاومت در سناریو بازی سازش

سرنوشت حل مشکلات معیشتی کشور و توسعه ی اقتصادی به هیچ وجه به تصمیم ترامپ، کنگره، برجام و مذاکره وابسته نیست این اقتصاد مقاومتی است که تضعیف کننده آثار سیاست های تحریمی آمریکاست