افزونه جلالی را نصب کنید.

سالمندان

دیدار خادمیاران فاطمی ارومیه از سرای سالمندان

دیدار خادمیاران فاطمی ارومیه از سرای سالمندان

دیدار خادمیاران فاطمی ارومیه از سرای سالمندان در چهارچوب همدلی و مودت با استقبال سالمندان گرامی همراه شد .