افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه سوت زنی

سامانه سوت‌زنی فرار مالیاتی و فساد راه‌اندازی شد

سامانه سوت‌زنی فرار مالیاتی و فساد راه‌اندازی شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ایجاد زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در سامانه سوت‌زنی خبر داد.