افزونه جلالی را نصب کنید.

سامانه موشکی لبیک ایران

نشنال اینترست: اسرائیل باید از سامانه موشکی لبیک ایران بترسد

نشنال اینترست: اسرائیل باید از سامانه موشکی لبیک ایران بترسد

نشریه ناشنال اینترست اطلاع داد که اسرائیل حق دارد درخصوص سامانه موشکی ” لبیک” ایران نگران باشد.