افزونه جلالی را نصب کنید.

سانحه راه آهن

شهرداری تهران طعمه بعدی وزیر ناکارآمد

شهرداری تهران طعمه بعدی وزیر ناکارآمد

شب گذشته تعدادی از شورای شهری‌ها به دیدار وزیر مستعفی راه و شهرسازی تا در خصوص شهرداری با وی رایزنی کنند. تمام اقداماتش در خصوص بافت فرسوده روی کاغذ است چطور می تواند تهران را اداره کند؟