افزونه جلالی را نصب کنید.

سایه جنگ از کشور

از چالش سیم خاردار تا رونمایی از  مزرعه موشکی

از چالش سیم خاردار تا رونمایی از مزرعه موشکی

مزرعه موشکی ، تضمینی است نه فقط برای برداشته شدن سایه جنگ از کشور، بلکه برای به پناهگاه فرستادن نظامیان همان هایی که غربگرایان برای عکس یادگاری گرفتن با آنها سر و دست می شکانند.