افزونه جلالی را نصب کنید.

سبد حمایتی کالا

مسئولین کشور ، دولت و مجلس باید بهتر عمل می کردند

مسئولین کشور ، دولت و مجلس باید بهتر عمل می کردند

عضو ناظر بر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما قبول داریم مسئولین کشور ، دولت و مجلس می بایست بهتر عمل می کردند تا معیشت مردم به این مرحله نرسد که در حال حاضر فشار بسیار مضاعفی بر قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد شده است .