کوچه پس کوچه این هفته به بررسی اختلافات میان عرب و عجم پرداخته است