اختلاف‌افکنی استکبار و آل سقوط هرچند موضوع جدید نیست ولی این بار هوشیاری هرچه بیشتری را می‌طلبد. طیف شایعات و اتفاقات منقطع اما زنجیری اخیر در ماجرای ایران و عراق نقشه و طرح جدیدتری از اختلاف‌افکنی را نشان می‌دهد.