مدیرعامل پترول افزود: پتروشیمی ارومیه بعد از زیاندهی چندساله در حال حاضر، سودده شده و با عرضه آن در ، ورود به بورس را تجربه خواهد کرد.