خبرگزاری فارس- گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: سید متولی عبدالعال از جمله قاریان سرشناسی است که در دورانی به اوج رسید که این دوران را دوره افول تلاوت در مصر می‌نامند و در این میان انگشت‌شمار قاریانی بودند که چراغ هنر تلاوت استادانه در مصر را روشن نگه‌داشتند و یکی از این افراد سیدمتولی عبدالعال ...