برقرار کردن عقد اخوت یا پیمان برادری، یکی از اعمال مستحب در عید غدیر است.