جوانمردی بدون در نظر گرفتن ماهیت خبرنگاری اقدام به دروغ پراکنی و جوسازی رسانه ای می کند و این اقدام او به نوعی خوش خدمتی به کشورهای آمریکایی،اسرائیل،سعودی ها و انگلیس می شود و بارها در برنامه های خود بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار مستقل دعوت می کنند تا عروسک خیمه شبازی سیرک بزرگ رسانه ای غربی ها ...