اونها ندیدند که پسرک محله‌مون چون دختره قالـِش گذاشت، به جای اینکه اون رو شـَل و پـَل کنه، مَشـَنگ‌گونه خودش رو تاتائو انداخت و آب بازی!