شیخ عیسی قاسم تصمیم گیری درباره شهر محل اقامت خود در ایران و برنامه ریزی برای ادامه نهضت را به پس از مشورت با رهبر معظم انقلاب موکول کرده و به زودی با ایشان دیدار خواهد کرد.