علیرضا شجاعی زند استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس ، با تاکید بر نقش‌آفرینی اصلاحات در شورش‌ها ی دو دهه اخیرمعتقد است مسئول وضعیت فعلی کشور جریان اصلاحات است .