استاد حوزه گفت: غرور آتشی است که اعمال انسان را تباه می‌کند و در روایات بیان شده است کسی که سن او از شما بیشتر باشد به احتمال اینکه یک الله اکبر بیشتر گفته است خود را از او پایین‌تر ببیند و به کسی که سنش از شما پایین‌تر باشد به احتمال این‌که از تو گناه کمتری مرتکب شده است، با مقام معنوی بالاتری ...