وی دلیل لغو مجوز را بیان نکرد و اظهار داشت: شهر ارومیه دارای پنج موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی است که با لغو این مجوز، تعداد آنها به چهار موسسه کاهش یافت